Artists
Zymosis Small Thumbnail Zymosis

Style: Psychill, Psybreaks

Zymosis

Name: Dmitriy Likhachev

Location: Kyiv, Ukraine

Artist Links:

Spotify Icon Spotify SoundCloud Icon SoundCloud Bandcamp Icon Bandcamp YouTube Icon YouTube Fb | Artist Icon Fb | Artist Insta | Artist Icon Insta | Artist

  Releases:

  VA «Gatekey Vol. 2» | VA «Gatekey Vol. 2» | 2021 | Reed More

  Zymosis «Timeless» | Zymosis «Timeless» | 2020 | Reed More

  VA «Gatekey Vol. 1» | VA «Gatekey Vol. 1» | 2019 | Reed More

  Zymosis «Nichna» EP | Zymosis «Nichna» EP | 2018 | Reed More

  Zymosis «Insight» | Zymosis «Insight» | 2017 | Reed More

  VA «The Ten» | VA «The Ten» | 2017 | Reed More

  VA «True Story» | VA «True Story» | 2008 | Reed More

  VA «Emptinesses» | VA «Emptinesses» | 2007 | Reed More

  VA «Fantazma» | VA «Fantazma» | 2007 | Reed More


  Links:

  Discogs